Recrealux logo

Voor aanleg, onderhoud, accessoires en service

Leveringsvoorwaarden


voor verkoop en levering van producten en alle daarmee samenhangende (installatie)werkzaamheden door Recrealux, gevestigd te Valkenswaard
_________________________________________________________________

Deze Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij het Handelsregister van Kamer van Koophandel Oost-Brabant te Eindhoven onder dossiernummer 17139244.

Artikel 1: Algemeen, definities

• Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Recrealux gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten betreffende de levering van producten en alle daarmee samenhangende werkzaamheden, een en ander voorzover daarvan niet schriftelijk is afgeweken.
De Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht, ook wanneer de voorwaarden van de Opdrachtgever anders zouden luiden.
Elke toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.2 In deze Algemene voorwaarden gelden de volgende definities:

(a) onder “Recrealux” wordt verstaan de onderneming Recrealux waarvan de handelsgegevens en voorwaarden worden geadministreerd onder bovengenoemd dossiernummer.
(b) onder “de Opdrachtgever” wordt verstaan de contractuele wederpartij van Recrealux c.q. de partij tot wie Recrealux zijn aanbieding heeft gericht.
(c) onder “het Werk” wordt verstaan alle door Recrealux, al dan niet met inschakeling van derden, uit te voeren werkzaamheden welke samenhangen met- c.q. te beschouwen zijn als voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de levering van Producten door Recrealux.
(d) onder “Producten” wordt verstaan de door Recrealux krachtens deze Algemene voorwaarden ter verkoop aangeboden, verkochte en geleverde goederen.

Alle bovenstaand gedefiniëerde begrippen worden met een hoofdletter aangegeven.

1.3 Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Recrealux zijn bevestigd.

1.4 Specifieke bedingen in overeenkomsten waarin deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleren boven de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2: Aanbiedingen, totstandkoming overeenkomst, verstrekte gegevens

2.1 De door Recrealux gedane aanbiedingen zijn gebaseerd op alle bij het Werk relevante gegevens en bestaande- c.q. door de Opdrachtgever bekendgemaakte situaties betreffende de locatie waar de Producten geinstalleerd c.q. geleverd dienen te worden. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 2 (twee) maanden.

2.2 Het Werk, de datum waarop dit zal worden aangevangen en de levering van de Producten zijn omschreven in de opdrachtbevestiging waarvan deze Algemene Voorwaarden integraal deel uit maken. De overeenkomst komt tot stand ofwel (a) door verzending door Recrealux van een uitdrukkelijke opdrachtbevestiging, ofwel (b) doordat door Recrealux daadwerkelijk uitvoering aan de overeenkomst wordt gegeven.

2.3 Alle door Recrealux verstrekte of in brochures vermelde maten, gewichten, capaciteits- en/of andere aanduidingen betreffende de Producten hebben slechts het karakter van aanduidingen en zijn derhalve niet bindend. Hetzelfde geldt ten aanzien van getoonde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en eventuele overige bescheiden.

Artikel 3: Prijzen, leveringsconditie, prijsaanpassingen

3.1 Alle door Recrealux opgegeven prijzen luiden in Euro, exclusief omzetbelasting en alle eventuele overige op de verkoop en levering c.q. het Werk vallende overheidslasten.

3.2 Alle leveringen vinden plaats op de leveringsconditie “Af-Magazijn”. Indien en voorzover de Opdrachtgever aan Recrealux verzoekt om het vervoer van de Producten te verzorgen, dan worden de daarmee verband houdende vrachtkosten separaat in rekening gebracht.

• Indien zich vóór de aanvang van het Werk of tijdens het uitvoeren daarvan in de in artikel 2.1 bedoelde gegevens, situaties of omstandigheden wijzigingen voordoen die naar het oordeel van Recrealux een prijsaanpassing noodzakelijk maken, dan zal Recrealux met de Opdrachtgever in overleg treden alvorens zodanige aanpassing door te voeren.

3.4 Alle prijsstijgingen welke zich na het tot stand komen van de overeenkomst voordoen als gevolg van factoren waarop Recrealux geen invloed heeft, worden aan de Opdrachtgever doorberekend.
Artikel 4: Meerwerk

4.1 Van meerwerk is sprake indien: (i) door de Opdrachtgever wordt afgeweken van het overeengekomen Werk; (ii) Recrealux het op grond van zijn deskundigheid voor een goede en vakkundige uitvoering van het Werk nodig oordeelt om het Werk in kwantitatieve zin aan te passen of indien zulks noodzakelijk is als gevolg van nieuwe- of gewijzigde wet- en regelgeving.

4.2 Recrealux is gerechtigd meerwerk aan de Opdrachtgever door te berekenen. In het voorkomende geval zal door Recrealux een meerwerkfactuur aan de Opdrachtgever worden verstrekt.

Artikel 5: Levertijden, oplevering

5.1 Opgegeven levertijden gaan in bij de totstandkoming van de overeenkomst. Recrealux zal zich inspannen om levertijd(en) zoveel mogelijk na te komen, doch deze zijn niet bindend. Overschrijding van de levertijd geeft de Opdrachtgever niet het recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst of op schadevergoeding, tenzij er sprake is van grove schuld aan de zijde van Recrealux.

5.2 De navolgende omstandigheden schorten de levering op: (i) het niet op tijd nakomen van enige betalingsverplichting door de Opdrachtgever; (ii) alle gevallen van overmacht als nader omschreven in artikel 14.

5.3 Het Werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Recrealux dit aan de Opdrachtgever heeft meegedeeld, dan wel op het tijdstip waarop de Opdrachtgever het Werk daadwerkelijk in gebruik heeft genomen.

Artikel 6: Uitvoering van het Werk, medewerking en aansprakelijkheid van de Opdrachtgever, graafwerkzaamheden en ondergrondse kabels en / of leidingen

6.1 Recrealux zal het Werk naar eigen inzichten uitvoeren, in fasen en / of gedeelten en in een volgorde die zij, gezien zijn professionele inzichten, nodig acht. De Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat Recrealux, indien en voorzover zij dit nodig of nuttig oordeelt, gedeelten van het Werk door derden laat uitvoeren. Recrealux zal in zodanig geval tegenover de Opdrachtgever evenwel volledig verantwoordelijk blijven voor daden of nalatigheden van die derden bij de uitvoering van het Werk.

6.2 De Opdrachtgever zal alle medewerking verlenen en alle benodigde voorzieningen treffen welke in redelijkheid van hem kunnen worden verlangd ten behoeve van een goede en vakkundige uitvoering van het Werk. Meer in het bijzonder zal de Opdrachtgever de volgende zaken tijdig vóór de geplande aanvang van het Werk aan Recrealux beschikbaar stellen:

(a) alle voor de uitvoering van het Werk benodigde gegevens, vergunningen, ontheffingen c.q. beschikkingen;
(b) indien van toepassing, tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen;
(c) voldoende toegang tot het terrein c.q. de ruimte waarop / waarin het Werk moet worden uitgevoerd;
(d) aansluitingen voor elektrische apparaten, water en andere voor de uitvoering van het Werk benodigde voorzieningen volgens voorafgaande opgave van Recrealux.

6.3 Voor de in artikel 6.2 bedoelde zaken alsmede voor het gebruik van electriciteit, water, opslagruimte voor materialen en dergelijke, zal de Opdrachtgever aan Recrealux geen kosten in rekening brengen. Indien bronbemaling noodzakelijk is, dan worden de hiermee verband houdende kosten krachtens een meerwerkfactuur aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

6.4 Indien de Opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en / of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het Werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor de niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan. Indien de aanvang of de voortgang van het Werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de Opdrachtgever aansprakelijk is, kunnen de daaruit voor Recrealux voortvloeiende schade en kosten aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

6.5 Indien graafwerkzaamheden moeten worden verricht en ondergrondse kabels en /of leidingen niet blijken te liggen op de plaats waarop deze volgens de door de Opdrachtgever beschikbaar gestelde tekeningen zouden moeten liggen, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade welke door de graafwerkzaamheden wordt veroorzaakt.
Indien door de Opdrachtgever geen tekeningen beschikbaar zijn gesteld, wordt aangenomen dat zich in het terrein geen kabels en / of leidingen bevinden. Indien deze aanname achteraf niet juist blijkt te zijn en daardoor schade wordt veroorzaakt, dan is de Opdrachtgever daar met uitsluiting van Recrealux aansprakelijk voor.
Indien de aanwezigheid van ondergrondse kabels en /of leidingen extra kosten bij ontgraving met zich mee brengen, dan zullen deze kosten krachtens een meerwerkfactuur aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 7: Betalingscondities, incasso, retentierecht

7.1 De betalingscondities luiden als volgt:
(a) 25% (vijfentwintig procent) van de totale met het Werk gemoeide prijs dient op factuur te worden voldaan bij totstandkoming van de overeenkomst krachtens artikel 2.2;
(b) 45% (vijfenveertig procent) dient te worden voldaan bij aanvang van het Werk;
(c) 25% (vijfentwintig procent) dient te worden voldaan bij aanvang van een deelaktiviteit als nader op te geven door Recrealux, bijvoorbeeld bij plaatsing van folie;
(d) het restant ad 5% (vijf procent) dient te worden voldaan bij oplevering krachtens artikel 5.3.
Indien krachtens de overeenkomst uitsluitend Producten worden geleverd, dan luidt de betalingsconditie 100% (honderd procent) bij aflevering van de betreffende Producten.

7.2 Met het oog op de in het vorige lid vermelde betalingscondities, zal Recrealux tijdig de desbetreffende facturen verstrekken. Alle facturen dienen zonder aftrek, korting of verrekening te worden voldaan binnen binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien de Opdrachtgever uiterlijk 8 (acht) dagen na ontvangst van een factuur van Recrealux geen opmerkingen heeft gemaakt over het factuurbedrag, wordt hij geacht met dit bedrag akkoord te zijn.

7.3 Over een achterstallige termijn is de Opdrachtgever, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag rente verschuldigd ter grootte van 1% (één procent) per maand of gedeelte daarvan, alsmede de met de inning verband houdende gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste op 15% van het betreffende bedrag met een minimum van € 125,– (honderdvijfentwintig Euro) worden gesteld. Het vorenstaande geldt, onverminderd de bevoegdheid van Recrealux om ingeval van betalingsachterstand de verdere uitvoering van het Werk op te schorten of de overeenkomst, voorzover nog niet uitgevoerd, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden.

7.4 Door door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7.5 Reclames of garantieclaims met betrekking tot het Werk en / of verkochte en geleverde Producten, schorten de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever niet op.

7.6 Indien Recrealux goederen van de Opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die Recrealux heeft gemaakt ten behoeve van de goede uitvoering van het Werk.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

8.1 Recrealux blijft eigenaar van alle aan de Opdrachtgever geleverde Producten zolang de Opdrachtgever enige vordering nog niet of niet geheel heeft voldaan welke Recrealux op de Opdrachtgever heeft terzake van:

(a) een door de Opdrachtgever verschuldigde tegenprestatie uit de overeenkomst of een soortgelijke overeenkomst of krachtens een zodanige overeenkomst door Recrealux ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden;
(b) het tekortschieten door de Opdrachtgever in de nakoming van de overeenkomst of een soortgelijke overeenkomst.

8.2 De Opdrachtgever is verplicht om medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Recrealux ter bescherming van zijn eigendomsrecht met betrekking tot de Producten wil treffen.

Artikel 9: Inspectie, reclame

Ten aanzien van afname van Producten geldt het volgende:

(a) De Opdrachtgever zal de Producten direct na aflevering inspecteren of doen inspecteren;
(b) Eventuele reclames betreffende geconstateerde gebreken of verschillen in hoeveelheid, samenstelling en/of afmetingen dienen uiterlijk 8 dagen na aflevering schriftelijk aan Recrealux kenbaar te worden gemaakt bij gebreke waarvan de Opdrachtgever wordt geacht de levering te hebben goedgekeurd. Geringe afwijkingen met gebruikelijke toleranties kunnen geen grond vormen voor reclamering.

Artikel 10: Garantie, klachtenbehandeling

10.1 Ten aanzien van de uitvoering van het Werk wordt door Recrealux, gedurende een periode van 1 jaar, te rekenen vanaf de opleveringsdatum als bedoeld in artikel 5.3, de zorgvuldige en deskundige uitvoering van het Werk gegarandeerd. In geval van afkeuring zal Recrealux, binnen het kader- en onder toepassing van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden, de door partijen gezamenlijk geconstateerde gebreken en / of tekortkomingen zo spoedig mogelijk verhelpen.

10.2 Ten aanzien van de levering van Producten geldt het volgende: Recrealux is uitsluitend verplicht aan de Opdrachtgever die garantie te bieden die de toeleverancier van Recrealux aan Recrealux biedt, zulks onder voorwaarde dat- en voorzover die toeleverancier de garantie gestand doet. In geen geval zal de garantieperiode langer zijn dan 1 jaar, te rekenen vanaf de datum van aflevering van het betreffende Product.
10.3 Elke garantie vervalt indien:

(a) de Opdrachtgever niet binnen 8 dagen na constatering van een gebrek, dan wel binnen 8 dagen nadat een gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, een garantieclaim bij Recrealux indient;
(b) het gebrek naar het oordeel van Recrealux is terug te voeren op: (i) onjuiste, c.q. onoordeelkundige montage, voorzover deze niet door Recrealux is uitgevoerd, (ii) onoordeelkundig gebruik of enig gebruik dat niet in overeenstemming is met de gebruiksaanwijzingen, (iii) normale slijtage;
(c) het gebrek zich voordoet na wijziging(en) c.q. reparatie(s) die zonder toestemming van Recrealux door- of in opdracht van de Opdrachtgever zijn aangebracht c.q. verricht.

10.4 Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn contractuele verplichtingen jegens Recrealux, dan is Recrealux niet tot enige garantie hoe dan ook gehouden.

10.5 Na afloop van de in lid 2 bedoelde garantieperiode, zal Recrealux alleen onder onderstaande condities klachten betreffende een gebrek in de door haar geleverde Producten in behandeling nemen:

(a) de toeleverancier van Recrealux dient de klacht te erkennen en deze eveneens in behandeling te nemen. Eventuele uitkeringen door Recrealux vinden alleen plaats indien en voorzover de toeleverancier uitkeringen aan Recrealux doet;
(b) de klacht dient niet terug te voeren te zijn op een onjuist gebruik van het Product;

Ten aanzien van elke gegrond verklaarde klacht, zal worden beoordeeld of herstel van het Product mogelijk danwel wenselijk is. Indien dit niet het geval is, zal, binnen de bovenvermelde condities, de waarde worden vergoed die het Product heeft op het moment van de melding van de klacht, berekend op basis van de economische levensduur van het Product.
Artikel 11: Aansprakelijkheid, vrijwaring

1.1 Behoudens wettelijke aansprakelijkheid, is Recrealux alleen aansprakelijk voor de afhandeling van garantieclaims en klachtenbehandeling zoals omschreven in artikel 10.

11.2 Recrealux is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade en / of enige andere vorm van indirecte- of gevolgschade, noch ook voor de geschiktheid van de te leveren Producten voor een bepaald doel. De door Recrealux gegeven adviezen en verstrekte gegevens omtrent de samenstelling, capaciteiten en dergelijke van de te leveren of geleverde Producten ontheffen de Opdrachtgever niet van zijn plicht zelf de geschiktheid van deze Producten voor het door hem beoogde doel te onderzoeken.

11.3 Indien en voorzover Recrealux, ondanks het bepaalde in dit artikel, door de bevoegde rechter in enig geval toch aansprakelijk wordt gehouden voor schade, veroorzaakt door de door Recrealux geleverde Producten c.q. het uitgevoerde Werk, dan is deze aansprakelijkheid uit welken hoofde dan ook beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van het Product c.q. het uitgevoerde Werk, in verband waarmee de aansprakelijkheid is vastgesteld.

11.4 De Opdrachtgever vrijwaart Recrealux wegens alle aanspraken van derden terzake van schaden waarvoor Recrealux krachtens het bepaalde in dit artikel niet aansprakelijk is.

Artikel 13: Wanprestatie en ontbinding van de overeenkomst

13.1 Indien de Opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor in verzuim zijn zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, zal Recrealux ingeval van wanprestatie het recht hebben de overeenkomst op te schorten of deze door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden.

13.2 De in het vorige lid vermelde rechten heeft Recrealux eveneens, indien de Opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd en indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen. In deze gevallen zullen alle vorderingen die Recrealux op de Opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 14: Overmacht

• Recrealux heeft het recht zich te beroepen op overmacht waaronder worden verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst met de Opdrachtgever verhinderen en die niet aan Recrealux zijn toe te rekenen. Onder overmacht zijn onder andere begrepen: werkstaking, bedrijfsbezetting, een gebrek aan de benodigde grondstoffen, middelen en/of diensten om de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren, niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden van wie Recrealux afhankelijk is en alle overige zaken en aangelegenheden waarop Recrealux geen invloed heeft.

14.2 Tijdens overmacht worden alle verplichtingen van Recrealux opgeschort. Indien de overmachtsperiode langer dan 6 (zes) maanden duurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

14.3 Indien Recrealux reeds voor een deel heeft gepresteerd, dan is hij gerechtigd tot een redelijke vergoeding van de kosten van die prestatie, welke hij heeft verricht tot het moment van intreden van de overmacht.

Artikel 15: Toepasselijk recht, geschillenoplossing

• Op alle rechtsbetrekkingen waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn en op alle overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

• Alle geschillen tussen Recrealux en de Opdrachtgever, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of van nadere overeenkomsten welke daarmee samenhangen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter.